menu
search
cart
account

Yi Guan Jian 5:1 Extract(一貫煎-精粉)

Yi Guan Jian

Item Code:E61765
Unit Size:100 Grams
Login for price
Di Huang Rehmannia glutinosa; Radix
25%
Bei Sha ShenGlehnia littoralis; Radix
16%
Mai Men DongOphiopogon japonicus; Radix
16%
Dang Gui Pian Angelica sinensis; Radix
16%
Gou Qi ZiLycium barbarum; Fructus
16%
Chuan Lian ZiMelia toosendan; Fructus
11%