menu
search
cart
account
Herbal Times® Teapills

Shou Wu Wan Compound(複方首烏丸 (100粒))

Item Code:BL2570
Unit Size:100 Pills
Login for price
Zhi Shou Wu Polygonum multiflorum; Radix Praeparata
35.15%
Xi Xian CaoSiegesbeckia spp.; Herba
9.2%
Chao Tu Si Zi Cuscuta chinensis; Semen Praeparata
9.2%
Jin Ying ZiRosa laevigata; Fructus
8.05%
Sang Shen ZiMorus alba; Fructus
8.05%
Han Lian CaoEclipta prostrata; Herba
5.5%
Nu Zhen ZiLigustrum lucidum; Fructus
4.6%
Bu Gu Zhi / Po Gu ZiPsoralea corylifolia; Fructus
4.6%
Huai Niu XiAchyranthes bidentata; Radix
4.6%
Sang YeMorus alba; Folium
4.6%
Di Huang -shuRehmannia glutinosa; Radix praeparata
2.3%
Jin Yin Hua (HeNan)- Lonicera spp.; Flos
2.3%
Hei Zhi Ma Sesamum nigrum; Semen
1.85%