menu
search
cart
account
Nuherbs® Chinese Herbs

Liao Diao Zhu / Xu Chang Qing(徐長卿/料刁竹)

Cynanchum paniculatum; Radix

Cynanchum Paniculatum Root

Item Code:012210
Unit Size:1lb.
Login for price