menu
search
cart
account

Ban Xia Hou Po Tang 5:1 Extract(半夏厚朴湯-精粉)

Ban Xia Hou Po Tang

Item Code:E61055
Unit Size:100 Grams
Login for price
Jiang Ban Xia Pinellia ternata; Rhiz.cum Zingerber
41.67%
Sheng Jiang -5:1 ExtractZingiber officinale; Rhizoma
20.83%
Fu Ling Poria cocos; Sclerotium
16.67%
Hou PoMagnolia officinalis; Cortex
12.5%
Zi Su YePerilla frutescens; Folium
8.33%