Home » Products » Herbal Times Teapills » Gui Pi Wan

Item Code: BM1660
Unit Size: 360 Pills

Herbal Times® Teapills

Gui Pi Wan (Gui Pi Wan)

((大)歸脾丸)

 

 

 

Ingredients

Bai Zhu (Bai-zhu Atractylodes Rhizome)
Atractylodes macrocephala; Rhizoma
14.00%
Dang Gui (Chinese Angelica Root)
Angelica sinensis; Radix
14.00%
Fu Ling - Kuai (Poria; Hoelen; Tuckahoe)
Poria cocos; Sclerotium
14.00%
Long Yan Rou (Longan Aril)
Dimocarpus longan; Arillus
14.00%
Yuan Zhi - zhi (Polygala Root - Prepared)
Polygala spp.; Radix Praeparata
14.00%
Dang Shen (Codonopsis Root)
Codonopsis spp.; Radix
7.00%
Huang Qi (Astragalus Root)
Astragalus spp.; Radix
7.00%
Suan Zao Ren (Wild Jujube)
Ziziphus jujuba spinosa; Semen
7.00%
Da Zao (Jujube - Black)
Ziziphus jujuba; Fructus
3.00%
Gan Cao (Licorice Root)
Glycyrrhiza spp.; Radix
3.00%
Mu Xiang (Costus Root)
Saussurea lappa; Radix
3.00%

Suggested Products

Herbal Times® Teapills - Gui Pi Wan (Gui Pi Wan)
Jade Dragon® Classical Formulas - Tonify Spleen (Gui Pi Wan)