Home » Products » Bulk Herbs

nuherbs® Herbs

012700 San Cha Hu Geng (Evodia Lepta Root)
1lb.
015911 San Leng (Cu) (Vinegar fried Sparganium Rhizome)
Stir fried with Vinegar
1lb.
015910 San Leng (Sparganium Rhizome)
1lb.
013670 Sang Ji Sheng (Mulberry Mistletoe)
1lb.
030540 Sang Piao Xiao (Mantis Egg-case) (桑螵蛸)
1lb.
014030 Sang Ye (White Mulberry Leaf)
1lb.
014050 Sang Zhi (White Mulberry Twig)
1lb.
014060 Sang Zhi Tou (White Mulberry Twig (Top Portion)) (桑枝頭)
1lb.
013410 Sha Jiang / Shan Nai (Sand Ginger) (山奈/沙薑)
1lb.
010430 Sha Ren (with shell) (Chinese Amomum Fruit)
With Shell
1lb.
010420 Sha Ren Ren (no shell) (Chinese Amomum Fruit)
Without Shell / only the Seed
1lb.
010950 Sha Yuan Zi (Flat-stem Milkvetch Seed) (沙苑子)
1lb.
015900 Shan Dou Gen / Guang Dou Gen (Vietnamese Sophora Root) (山豆根/廣豆根)
1lb.
012050 Shan Zha (Chinese Hawthorn Fruit)
1lb.
012030 Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood Fruit)
1lb.
014750 Shang Lu (Poke Root) (商陸)
1lb.
011890 She Chuang Zi (Cnidium Fruit)
1lb.
011120 She Gan (Belamcanda Rhizome) (射干)
1lb.
011110 She Gan Miao (Belamcanda) (射干苗)
1lb.
013740 Shen Jin Cao (Common Clubmoss Herb)
1lb.
013850 Shen Qu (Fermented Leaven) (神麴)
1lb.
010140 Shi Chang Pu (Grass-leaf Sweetflag Rhizome)
1lb.
013430 Shi Di (Persimmon Calyx) (柿蒂)
1lb.
016270 Shi Er (Shi Er) (石耳)
1lb.
020190 Shi Gao - shu (Gypsum - Cooked)
Cooked
1lb.
020180 Shi Gao (Gypsum)
1lb.
015525 Shi Jian Chuan (chinese Sage Herb) (石見穿)
1lb.
030420 Shi Jue Ming - shu (Abalone Shell - Cooked) (石決明(熟))
Cooked
1lb.
030410 Shi Jue Ming (Abalone Shell)
1lb.
015365 Shi Jun Zi (Quisqualis Fruit)
With Shell
1 lb
015360 Shi Jun Zi (Rou) (Quisqualis Fruit) (使君子)
Without Shell
1lb.
014180 Shi Lian Zi (Snake Bramble) (石蓮子)
1lb.
013120 Shi Liu Guo Pi (Pomegranate Rind) (石榴果皮)
1lb.
014910 Shi Nan Teng (Piper Wallichii) (石南藤)
1lb.
015760 Shi Shang Bai (Greater Selaginella) (石上柏)
1lb.
015340 Shi Wei (Pyrrosia Leaf)
1lb.
020090 Shi Xie (Shi Xie) (石蟹)
1lb.
020470 Shi Yan (Shi Yan) (石燕)
1lb.
015060 Shou Wu (Zhi) (Fo-ti Root (Processed)) (首烏-散)
Loose
1lb.
015065 Shou Wu (Zhi) (Fo-ti Root (Processed)) (首烏-齊)
Bunched
1lb.
015050 Shou Wu Teng / Ye Jiao Teng (Fo-ti Stem)
1lb.
030141 Shui Niu Jiao (Buffalo Horn) (水牛角絲)
Shredded
1lb.
013080 Shui Song Ye (Chinese swamp cypress) (水松毛)
1lb.
011850 Shui Weng Hua (Shui Weng Hua) (水翁花)
1lb.
030460 Shui Zhi (Leech) (水蛭(有毒))
1lb.
013680 Si Gua Luo (Luffa Sponges) (絲瓜絡)
1lb.
014830 Song Jie (Chinese Pine) (松節)
1lb.
014840 Song Xiang (Masson Pine Resin) (松香)
1lb.
015630 Su Mu (Sappanwood) (蘇木)
1lb.
013370 Su Xin Hua (Jasmine Flower) (素馨花)
1lb.
016470 Suan Zao Ren - chao (Wild Jujube - Roasted) (酸棗仁 (炒))
Stir-fried
1lb.
016450 Suan Zao Ren (Wild Jujube)
1lb.
012230 Suo Yang (Cynomorium Stem) (鎖陽)
1lb.
015240 Tai Zi Shen (Pseudostellaria Root Tuber)
1lb.
014630 Tao Ren (Peach Seed) (桃仁)
Without skin
1lb.
016211 Tian Hua Fen (Trichosanthes Root) (天花粉)
1lb.
013230 Tian Ji Huang / Di Er Cao (Japanese Hypericum) (田基黃)
1lb.
015981 Tian Ju Ye (Stevia Leaf) (甜菊葉)
1lb.
012900 Tian Ma (Gastrodia Rhizome)
1lb.
010930 Tian Men Dong (Chinese Asparagus Root) (天門冬)
1lb.
014520 Tian Qi / San Qi (Notoginseng) (三七/田七-60 頭)
Large pieces / approx 60 pieces
1lb.
014530 Tian Qi / San Qi (Notoginseng) (三七/田七-80 頭)
Medium pieces / approx 80 pieces
1lb.
014519 Tian Qi / San Qi (Notoginseng)
Extra Large pieces / approx 40 pieces
1lb.
014541 Tian Qi / San Qi (Notoginseng)
Extra Small pieces / approx 120 pieces
1lb.
011050 Tian Sheng Zhu (Bai-zhu Atractylodes Rhizome) (天生朮 -root)
1lb.
014400 Tian Xiang Lu (Tian Xiang Lu) (天香爐)
1lb.
011980 Tian Zhu Huang (Bamboo Resin) (天竹黃)
Natural
1lb.
011160 Tie Bao Jin (Berchemia Lineata) (鐵包金)
1lb.
013500 Ting Li Zi (Lepidium Seed)
1lb.
016080 Tong Cao (Xiao) (Rice Paper Pith)
Sold by 0.25 pound bag
0.25 lb
015940 Tou Gu Cao (Tuberculate speranskia Herb)
1lb.
015830 Tu Fu Ling (Chinese Smilax Rhizome)
1lb.
015230 Tu Jin Pi (Vulgar hibiscus bark) (土槿皮)
1lb.
010060 Tu Niu Xi (Prickly Chaff Root) (土牛膝)
1lb.
014340 Tu Xiang Ru / Tu Yin Chen (Oregano) (土香薷/土茵陳)
1lb.
013630 Tu Yin Hua (Honeysuckle Flower) (土銀花)
1lb.