Home » Products » Bulk Herbs

nuherbs® Herbs

016310 Ma Bian Cao (European Vervain) (馬鞭草)
1lb.
013460 Ma Bo (Lasiosphaera) (馬勃)
1lb.
015190 Ma Chi Xian (Purslane) (馬齒莧)
1lb.
016020 Ma Qian Zi - zhi (Ma Qian Zi - zhi) (制馬錢子-外用)
Processed
1lb.
014330 Mai Men Dong - kai (Ophiopogon Root Tuber) (開麥門冬)
Open
1lb.
014320 Mai Men Dong (Ophiopogon Root Tuber)
1lb.
013170 Mai Ya - chao (Germinated Barley - Roasted)
Stir-fried
1lb.
016330 Man Jing Zi (Chaste Tree Fruit) (蔓荊子)
1lb.
020330 Mang Xiao (Mirabilite; Mirabilitum; Glauber's Salt) (芒硝-外用)
*External Use Only
1lb.
013250 Mao Dong Qing (Pubescent Holly Root) (毛冬青)
1lb.
011870 Mao Xu Cao (Cat Mustache) (貓鬚草)
1lb.
015370 Mao Zhao Cao (Cat Claw) (貓爪草)
1lb.
015480 Mei Gui Hua (Rugose Rose)
1lb.
011300 Mi Meng Hua (Buddleia Flower) (密蒙花)
1lb.
010880 Mian Yin Chen / Yin Chen Hao (Yin-chen Wormwood)
1lb.
011510 Ming Dang Shen (Changium Root) (明党參)
1lb.
020020 Ming Fan (Potash Alum) (明礬)
1lb.
013380 Mo Li Gen (Jasmine Root) (茉莉根)
1lb.
013375 Mo Li Hua (Jasmine Flower)
1lb.
014140 Mo Yao (Myrrh) (沒藥)
1lb.
014090 Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark) (牡丹皮)
1lb.
011070 Mu Er - Hei (Wood Ear Fungus) (木耳 (黑))
1lb.
011500 Mu Gua (Flowering Quince Fruit)
1lb.
014360 Mu Hu Die (Oxorylum) (木蝴蝶)
1lb.
015600 Mu Huan Gen / Wu Huan Gen (Mu Huan Gen / Wu Huan Gen) (木患根)
1lb.
015610 Mu Huan Zi / Wu Huan Zi (Soapnuts) (木患子)
1lb.
013140 Mu Jin Pi (Shrubalthea Bark) (木槿皮)
1lb.
030600 Mu Li - shu (Oyster Shell - Cooked)
Cooked
1lb.
030590 Mu Li (Oyster Shell) (生牡蠣)
1lb.
013090 Mu Mian Hua (Bombax Flower) (木棉花)
1lb.
010200 Mu Tong - Chuan (Armand's Clematis Stem) (川木通)
1lb.
015665 Mu Xiang (Costus Root) (木香)
1lb.
012520 Mu Zei (Scouring Rush) (木賊)
1lb.
015995 Nan Ban Lan Gen (Baphicacanthus Root) (南板藍根)
Southern
1lb.
010155 Nan Sha Shen (Southern) (Adenophora Root) (南沙參)
1lb.
010730 Nan Xing - dan (Chinese Arisaema) (膽南星)
Prepared with Bile
1lb.
010720 Nan Xing - zhi (Chinese Arisaema) (制南星)
Processed
1lb.
010630 Niu Bang Zi (Burdock Fruit)
1lb.
013955 Niu Da Li / Shan Lian Ou (Millettia Root) (牛大力/山蓮藕)
1lb.
013360 Niu Du Teng (Niu Du Teng) (扭肚藤)
1lb.
013530 Nu Zhen Zi (Ligustrum Fruit)
1lb.
014350 Nuo Dao Gen (Rice Rhizome)
1lb
014190 Ou Jie (Sacred Lotus Node) (藕節)
1lb.