Home » Products » Herbal Times Teapills » Chai Hu Long Gu Mu Li Wan

Item Code: BL1340
Unit Size: 100 Pills

Herbal Times® Teapills

Chai Hu Long Gu Mu Li Wan (Chai Hu Long Gu Mu Li Wan)

(柴胡龍骨牡蠣丸)

 

 

 

Ingredients

Chai Hu (Bupleurum Root)
Bupleurum spp.; Radix
17.50%
Ban Xia - Jiang (Processed Pinellia)
Pinellia ternata; Rhiz.cum Zingerberis
14.00%
Fu Ling - Kuai (Poria; Hoelen; Tuckahoe)
Poria cocos; Sclerotium
10.50%
Gui Zhi (Cassia Twig)
Cinnamomum cassia; Ramulus
10.50%
Da Zao (Jujube - Black)
Ziziphus jujuba; Fructus
8.70%
Huang Qin (Chinese Skullcap Root)
Scutellaria baicalensis; Radix
8.70%
Long Gu (Dragon's Bone)
Os Draconis
8.70%
Mu Li (Oyster Shell)
Concha Ostreae
8.70%
Ren Shen (Ginseng)
Radix Ginseng
8.70%
Sheng Jiang (Fresh Ginger)
Zingiber officinale; Rhizoma
4.00%