Home » Products » Organic

Organic

U12951 Bai Guo Ye (100% Organic Ginkgo Leaf) (有機白果葉)
1lb
U13540 Bai He (100% Organic Lily Bulb)
1lb.
U16180 Bai Ji Li (100% Organic Tribulus Fruit)
1lb
U14430 Bai Shao (100% Organic Chinese White Peony Root)
1 lb
U12340 Bai Xian Pi (100% Organic Dense-fruit Dittany Root Bark)
1lb
U11060 Bai Zhu (100% Organic Bai-zhu Atractylodes Rhizome)
1lb.
U13350 Ban Lan Gen - Northern - True (100% Organic Isatis Root)
Northern
1 lb
U14775 Ban Xia - Fa (100% Organic Processed Pinellia)
Prepared with Lime
1lb.
U14780 Ban Xia - Jiang (100% Organic Processed Pinellia)
Prepared with Ginger
1lb.
U16352 Cang Er Zi -Chao (100% Stir-fried Organic Xanthium Fruit)
1 lb
U16350 Cang Er Zi (100% Organic Xanthium Fruit)
1lb
U11040 Cang Zhu (100% Organic Cang-zhu Atractylodes Rhizome)
1lb
U11320 Chai Hu (100% Organic Bupleurum Root)
1lb
U14940 Che Qian Cao (100% Organic Plantain Herb)
1 lb
U14950 Che Qian Zi (100% Organic Plantain Seed)
1lb
U14421 Chi Shao (100% Organic Chinese Red Peony Root)
1lb